Фактори за развитие на икономиката на община Плевен

Стопанството на българия е исторически създадена система от свързани помежде си отрасли, числящи се към трите сектора: първичен, вторичен и третичен.

В основата на развитието стои отрасловото и териториално разделение на труда, което зависи от голяма степен от много групи фактори – природни, стопански, социални, демографски, екологични и др.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСТВОТО

Визията, която Планът за развитие на Община Плевен 2007-2013 г. формулира, е: ”Утвърждаване на Община Плевен като икономически център на Северен централен район, чрез реализиране наличния потенциал за бърз икономически растеж и превръщането в притегателен център за национални и чужди инвестиции”.

Последните четири години бяха изключително добри за Плевен. Инвестициите, вложени тук, надхвърлиха 1 милиард и 150 милиона лева. По последни данни от Бюрото по труда към месец декември 2008 г. равнището на безработицата за Община Плевен е 4.46% и е под средното за страните на Европейския съюз. Много от вложенията в нови технологии и пазари сазнакови за развитието на града и региона. Бизнесът в Плевен е конкурентен на този в държавите от обединена Европа.

ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВОТО

Община Плевен заема централната част на Дунавската равнина.

 

На запад граничи с общините Долни Дъбник и Долна Митрополия; на север с общините Гулянци и Белене; на изток с  Левски и Пордим, а на юг с общините Ловеч, Угърчин и Луковит, като последните са съставни административно – териториални единици на Област Ловеч.

 

Територията й е 809,712 км2, което е 17,4% от територията на Областта и 0,73% от националната.

 

Общината включва 25 населени места от които два града – Плевен и Славяново и двадесет и три села: Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен.

Плевен е административният център на Общината.

Той се намира на 170 км от столицата София; на 320 км от черноморския бряг; на 30 км от река Дунав; на 130 км от “Дунав - мост” и на около 70 км от Стара планина.

Достъпът до града по река Дунав се осъществява чрез пристанище Сомовит, отстоящо на 30 км от Плевен.

Град Плевен е административен център на Плевенска област, в чийто състав влиза и Община Плевен.

Общинският център изпълнява основни функции за жителите на съставните села по отношение на административно, здравно и социално обслужване, месторабота, обучение на деца и ученици.

Централното разположение на Плевен в Северна България определя значението му като крупен административен, икономически, политически, културен и транспортен център.

 

До града се достига по първокласен път София - Варна (Е83), по второкласен път Никопол - Плевен (II-34) и по второкласен път Ловеч - Плевен (II-35).

Географското положение на Плевен е много сходно с географското положение на Пловдив, но има и известни различия. Двата града си приличат по централното си положение, което заемат всред двете най-големи и най-плодородни наши области, респективно Дунавска хълмиста равнина и Тракийска низина. Пловдив има преимуществото пред Плевен, че е разположен по двата бряга на река Марица и на международния път София-Истанбул, а Плевен е в хълмист терен на река Тученица и река Гривица, притоци на река Вит.

Географското положение на град Плевен е 43 градуса и 25 минути северна ширина и 24 градуса и 37 минути източна дължина.Това определя континенталния му климат,оказващ влияние върху водите,почвите,растителния и животинския свят.

От съществено значение е близостта на Плевен до река Дунав, града обаче не се намира на място , защитено от студените североизточни ветрове и не се влияе от другите климатични явления, които играят по-особена роля в другите части на страната.Това състояние на климата позволява да се отглеждат различни видове култури,като например пшеница, царевица, овощия, лозя, слънчоглед, захарно цвекло. Но тук климатът не е достатъчно мек, позволяващ отглеждането на висококачествен тютюн, както в Благоевградско, Източни Родопи.

През града минават едни от най-важните пътища на страната. Те свързват столицата с Черноморието, Дунав със Стара планина,Тракийската низина и Казанлъшката долина.

В Плевен, като в фокус се събират пътища от София и Русе, от Видин,Гиген,Никопол и Свищов, от Ловеч и Троян, от Луковит и Червен бряг, от Тетевен,Оряхово и Кнежа. Това положение е играло важна роля през вековете в развитието на града, но днес се изразява най-благоприятно.

Минават важни международни жп линии, свързващи  Плевен със света.

Град Плевен със своите живописни места за отдих – каньоновидната долина на река Тученица, Кайлъшкия пролом, паметници, културни средища и други забележителности,прочут със славната си история и с  примамлив външен вид,привлича туристи не само от България,но и от чуждите страни.

Плевен търгува с най-важните центрове на страната, също така и с по-близко разположените до града селища.

Политикогеографското положение е имало различно съдържание, чрез международния път Адриатика-Скопие-Плевен-Русе-Букурещ-Москва, Плевен се свързва с другите страни.

Плевен отстои на 54 км от река Дунав(Никопол) и на 151км от Русе,където по река Дунав се свързва със света по канала Рейн-Майн-Дунав,играещ огромна роля в икономическо отношение.

Най-близката безмитна зона,която се намира до Плевен е Русе (на 151км), което е предпоставка за Плевен пред неудобството да търгува свободно с редица чуждестранни бизнесмени.

В Плевен военнографското положение е тясно свързано с икономогеографското положение,тук се обучават кадрови войници- ШЗО учебна база „Христо Ботев”.

В Плевен, както навсякаде другаде екологогеографското положение придобива все по голямо значение.Градът се намира близо до Никопол, където има локално трансгранично замърсяване. Има голям брой промишлени заводи, което довежда до замърсявания на въздуха и водата.

 

 

ПРИРОДНИ ФАКТОРИ

 

Климатични условия

 

 

Плевен е в зона с умерено - континентален климат, с големи температурни амплитуди. Средногодишната температура е 10,8 °C.

При сравняване на температурите на Плевенския район и на района на Пловдив-Пазарджик се установява,че през януари температурите на района Пловдив-Пазарджик са с 2-3 градуса по Целзий по-високи от температурата през януари на Плевенския район.

В Плевенска община е характерно по-ранното настъпване на пролетта от останалите ниски райони край река Дунав.

Преобладават западните, северозападните и източни ветрове. Преносът на студените въздушни маси е от север през зимата. През пролетта и лятото се наблюдават гръмотевични бури с поройни валежи. Не са редки случаите на продължителни засушавания в края на лятото и ранната есен.

Положителен ефект за разсейването на вредните вещества в атмосферата имат: силния вятър, валежите, равнинният терен и ниската относителна влажност.

Отрицателен ефект на самоочистване на въздуха имат: слабите ветрове, така нареченото „тихо време”, температурни инверсии, мъглата и ниската облачност.

 

Водни ресурси

Водните ресурси на територията на Общината са бедни. Осигуряват се от реките Вит и Тученица, а също така от карстови извори, артезиански кладенци и подземни води.

Река Вит има голямо значение за развитието на главните селища в поречието й – градовете Тетевен, Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия и Гулянци, а така също и на прилежащите им села. Терасата й е основен водоизточник за питейно и промишлено водоснабдяване на повече от 50 населени места. В средното и долното течение на реката са разположени плодородни площи, от които посредством изградените Голяма Витска Напоителна Система (ГВНС) и Малка Витска Напоителна система (МВНС) могат да се напояват над 23000 ha.

Водоснабдяването на селищата в поречие “Вит” за питейно - битови нужди се осъществява от повърхностни и подземни води, като преобладаващ дял имат подземните.

На територията на общината има само малки язовири – “Тотлебенов вал”, “Мъртва долина”, “Табакова чешма”, с. Мечка, с. Николаево на река Чернелка, под гр. Славяново. Тези язовири се използват за отдих, къпане, риболов и напояване. От язовирите в “Мъртва долина” до промишлената зона на гр. Плевен има промишлен водопровод, който сега се използва като резервен за подаване на промишлена вода.

В Плевен има артезиански води- при старата гара, „Винпром”-а и другаде.

Известни са карстовите извори Бакалия, Чучура и Сарая.

На територията на гр. Плевен, в промишлената зона са изградени шахтови и сондажни кладенци за добиване на вода за производствени нужди. Запасите на плитките и дълбоките  подземни води не са установени чрез подробни проучвания, но от експлоатацията на кладенците може да се заключи, че са ограничени.

На територията на Община Плевен основно се използват плитките подземни води (дълбочина до 10 м.) за питейно – битово водоснабдяване. На отделни места – с. Върбица, с. Мечка и гр. Славяново, където има дълбоки подземни води, са изградени сондажни кладенци за питейно -битово водоснабдяване.

Опитът от други райони показва, че водните площи крият в себе си сериозен рекреационен и икономически потенциал за развитие на териториите.

 

 

Почвена покривка

Почвите се отличават със своето разнообразие. Край реките се срещат алувиално-ливадно-блатни почви. Преобладават още черноземните почви – типични карбонатни и излужени. Те са подходящи за отглеждане на зърнени култури, захарно цвекло, овощия.

 

 

Растителен и животински свят

 

Като най-важни за опазването на флората се очертават основно каньоните на реките Чернелка и Тученица и поречието на р. Вит, където са концентрирани най – много редки и застрашени видове.

Със създаването на Природен парк “Студенец” почти всички находища на тези видове ще попаднат в защитени територии, което ще подобри условията за опазването им.

Защитени растения по Закона за биоразнообразието, на територията на Общината, са 13 вида и подвида.

От тях един вида – орхидеята – пърчовка (Himatoglossum caprinum) е включен в Директива 92/43 на Европейския съюз за хабитатите и видовете от дивата флора и фауна. Видът се среща нарядко, но на много места в района и повечето са в защитени територии – Природна забележителност “Чернелка”, “Ясен-Търнене”.

Преобладават степни видове животни- мишка,заек,лалугер,таралеж.

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ

Историко-географски фактори

 

Историята на Плевен започва още от дълбока древност, останки от старо селище се намират в местността „Кайлъка” край Плевен, а останки от неолита в една от пещерите, изрязани в стръмния варовиков склон. Срещу пещерата в Кайлъка върху добре защитен рид се намира селище от трети- втори векпреди новата ера, което продължило да съществува и през римско и византийско владичество под името „Сторгозия” . Когато се заселили тук славяните, те нарекли местността „Каменица”.

По-късната история на Плевен не е много известна.

Етническия облик на Плевен след Освобождението се измени бързо. Голяма част от турското население на този голям гарнизонен център се изсели. В града се заселиха от околните села голям брой българи, градът се възмогна бързо. Капитализмът допринесе много за развитието на града, като прокарването на жп линии София-Варна; Ясен-Сомовит. Възникнаха фабрики, засили се търговията и лозарството. От Oсвобождението до Втората световна война градът увеличи жителите си три пъти и половина. Развива се индустрията, като се развиват най-вече машиностроителната промишленост, текстилната промишленост, консервната промишленост, мелничарството, керамичната промишленост. Работят циментов завод, захарен завод, фуражен комбинат. Плевен се утвърди и като важен транспортен възел. Израстват нови квартали, нови обществени и фабрични сгради.

Съгласно Регионалния план за развитие на Северен централен район за планиране 2007–2013 г., Община Плевен е определена като район за икономически растеж. Тези райони се характеризират с развита икономика, транспортна, техническа и социална инфраструктура.

Общинската икономика има водеща роля на областно и на регионално ниво. Произвежданата брутна продукция в Общината през последните 5 години е от порядъка на 75% от областната. От своя страна Плевенска област има най-голям дял на брутния вътрешен продукт сред областите в Северен централен район.

Основна част от предприятия развиващи дейност в областта са съсредоточени в областния център (68%). Приходите от дейността реализирана от тези предприятия са 81% от общите приходи за Областта. Почти 70% от дълготрайните активи в областта са притежание на предприятията от Плевенска община. Те се характеризират с по-голяма ефективност в сравнение със стопанските субекти от другите общини в областта.

Общината се характеризира с широко спектърна икономика. Развиват се почти всички икономически дейност. Най-добре развитите сектори от икономически дейности са:

-  Преработваща промишленост;

- Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството;

- Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия;

- Транспорт, складиране и съобщения;

- Строителство.

Най-голям е делът на предприятията в областта на търговията, ремонта и техническото обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството. На второ място по брой на стопанските субекти е преработващата промишленост, но предприятията от този сектор осигуряват значително по-голямо количество работни места. Фирмите от двата сектора съставляват 65% от всички фирми в Общината

Увеличение на общия брой на предприятията от 7,5% има през 2005 година спрямо 2003 година. Абсолютният брой на стопанските субекти е относително постоянен през периода 2003-2007 година. В отраслово отношение също не се не се забелязва съществена промяна в структурата. Понижение с около 5% има в дела на предприятията в сферата на търговията, които намаляват през 2005 година спрямо 2003 година, в същото време се е увеличил делът на стопанските субекти в дейности в областта на селското стопанство и здравеопазването.

 

 

 

Промишленост

Най – много предприятия с над 250 заети (9) има в преработващата промишленост. От предприятията с над 100 заети, 55% са от преработващата промишленост. Най – голям дял от брутната продукция, произведена в Общината се дължи на този икономически сектор. За последните 5 години се наблюдава тенденция на намаляване на този дял.       По приходи от дейността се нарежда на второ място след сектора търговията и ремонт. Най-голям дял от дълготрайните активи в Общината са в преработващата промишленост, но от 2/3 през 2003 г., делът им е спаднал на 1/3 през 2007

Производство на хранителни продукти,напитки и тютюневи изделия

В групата икономически дейности производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия развиват дейност няколко от предприятията с над 100 заети. Основни стопански субекти в тази група дейности са:

- Лайнс холдинг АД

- „Тоникс – 96″ ЕООД

- Плевенски хляб ООД

- КП Птицекланица ЕООД

- Гъмза 1922

- Плевенско пиво

- Плевен Булгартабак

Лайнс холдинг АД е бивш консервен комбинат, най-големият в страната, който през 2001 г. е обявен в несъстоятелност. Сега фирмата има нов собственик и в нея са направени големи инвестиции. Производство и търговия с колбаси е основната дейност на фирма „Тоникс – 96″ ЕООД. Фирмата планира инвестиции в размер на над 3 млн. лева за изграждането на втори завод в Общината. Заетите във фирмата са 380 човека средно списъчен брой за 2003 година.

Плевенско пиво със собственик белгийската компания Интербрю. След направени инвестиции в размер от 5 млн. щатски долара за последните три години, фирмата извърши преструктуриране и изнасяне на основното производство, което доведе до закриване на значителен брой работни места.

През 2004 година фирма „Уърлд Уайнс“ е вложила 10 млн. лв. в създаване на лозови масиви. Инвестиционната програма на дружеството предвижда изграждането на нов завод за производство и бутилиране на висококачествени вина.

Плевен Булгартабак е клон на Булгартабак холдинг. През 2004 година дружеството е преструктурирано, като запазва само лицензи за преработване на тютюн. Инвестиции в размер на около 5 млн. EUR са предвидени за купуване на ново оборудване и реконструкция на производствените мощности на завода за преработка на едролистни тютюни в с. Ясен, който е собственост на Плевен БТ.

Този завод има два цеха, единият от които е за стрипсиран тютюн, пуснат през 1985 г. Технологията на обработка е уникална за региона, но мощностите се нуждаят от реконструкция.

 

Производство на текстил и изделия от текстил

 

Шивашката и текстилната промишленост в Общината се развиват с много добри темпове. Основните предприятия в сектора са:

- Мизия – 96 АД

- Георгиев и Христов ООД

- Санит ЕООД

- ЯНА ЕАД

- Мони МСД ООД

- Плевен ООД

- Неви фешън

Заетите в тези предприятия са около 7 000, като 52% от тези работни места са разкрити през последните пет години.

През 2004 г. италианската фирма “Неви Фешън” инвестира 5 милиона лева в строителството на фабрика за производство на трикотажни изделия. Още толкова е размерът на предвидените инвестиции за периода 2005-2010 г. Ангажиментът на фирмата е да разкрие близо 400 работни места. От своя страна, Община Плевене е поела ангажимент за изграждане на инфраструктурата около производствения обект.

 

Производство на машини и оборудване

Основните предприятия са:

- Вапцаров АД

- Илинден ЕООД

Завод “Вапцаров” е едно от водещите предприятия в сектора. Основната чат от предприятието (67%) е раздържавена през 1996/1997г. чрез масова приватизация. През 2002 година е продадена и останалата част, като собственост на държавата остава под 1 процент.

Средно списъчният състав на персонала надхвърля 300 заети. Дълготрайните активи на дружеството надвишават 4 млн. лева през 2004 година, а печалбата на компанията е 565 хиляди лева за същата година.

Фирмата е специализирана в производството на  съоръжения за водноелектрически централи, пресово оборудване, уникално нестандартно оборудване и ремонтна дейност и изнася по-голямата част от своята продукция в Италия, Франция, Германия, Испания и Турция.

Заетите само във “Вапцаров” АД и “Илинден” ЕООД  са  662, което представлява  4% от заетите в преработващата промишленост.

 

 

Образованието е необходимост за културата на населението и е тясно свързано с техническия напредък. Неговото равнище определя социално-икономическото благополучие на държавата, темповете на нейното развитие.

 

На ниво Община образователното равнище е по благоприятно от средното за страната. Делът на населението със средно и над средно образование е по-висок от средните стойности за страната.

 

Икономическа активност на населението

 

Според класификацията на НСИ категорията икономически активното население или работната сила, представлява сборът от заетите и безработните лица. Това са лица на 15 и повече години, които влагат или предлагат труда си за производство на стоки и услуги.

Работната сила се формира под действието на различни демографски и икономически фактори  – броят на населението като резултат от естественото и механичното му движение, възрастовата, половата и образователната структура.

При анализа на работната сила се използват различни показатели. На първо място това е коефициентът на икономическата активност на населението, който представлява съотношението между работната сила и общия брой на населението над 15 годишна възраст.

Kоефициентът на икономическа активност е 47,6%. Коефициентът на безработица е 4,72%.
Общината разполага с достатъчно трудови ресурси, които да обслужват евентуален висок икономически растеж.Сред специалистите преобладават лицата с технико-технологическа специалност 40,4%, икономистите и юристите са 23,6%, 8,25% са селскостопански, 8,9% специалисти от системата на образованието, 4,5% са здравни работници, 9,0% са с хуманитарни специалности. В образователната структура на безработните преобладават лицата със средно образование, които съставляват 37,4%. От тях 4,6% имат професия и специалност. Незаетите с основно образование са 28,0%, а с начално 22,5%. Най-нисък е процентът на висшистите – 12,1%.

През периода 2000-2004 безработицата в Община Плевен намалява с над 5%, като през целия период остава под средната за страната. През 2005 година се запазва благоприятната тенденция на намаляване на равнището на безработицата в Общината.

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

           

Усъвършенстването на инфраструктурата – инженерната, образователната, социалната, културната, инфраструктурата в здравеопазването; прозрачни и ясни процедури за гражданите и бизнеса, подобряване качеството на живот, насърчаването на предприемачеството, продължават да бъдат приоритети и през третия мандат на Кмета Найден Зеленогорски и неговия екип. Редом с тях са усвояването на средства по еврофондовете, спазване на екологичните норми и изграждане на депо за твърди битови отпадъци, завършване на газификацията, охрана на обществения ред, сигурност за децата ни, подобряване организацията на движение, изпреварващо увеличение на заплатите на бюджетните служители.

 

 

            Сериозна крачка в това направление бе въвеждането на новата електронна услуга виртуално деловодство. Получавайки индивидуален електронен код в Центъра за административно обслужване на гражданите при Община Плевен, чрез тази услуга всяка институция, фирма  или отделно лице могат да проследят чрез компютъра си статута на своята преписка, времето за обработка, етапа на движение и отговорното длъжностно лице.

Това не е първата електронна услуга на Центъра за административно обслужване на гражданите при Община Плевен. Сред първите въведени още през миналата година са “Сигнали за корупция”, “Достъп до обществена информация”, записване за приемни дни на Кмета, Заместник-кметовете и Секретаря   на Община Плевен. Достъпни онлайн са и Общинските публичните регистри, в това число Регистърът за актовете за общинска собственост, Регистърът за приватизация и следприватизационен контрол, Регистърът на концесиите.

Следвайки мотото “По-близо до гражданите”, Община Плевен ще продължава да въвежда нови електронни услуги. Предстои активирането на комплект от  услуги, достъпът до които ще се осъществява посредством универсален електронен подпис. Тези услуги ще касаят различни сфери от дейността на общинската администрация като “Екология”, “Управление на собствеността”, “Устройство на територията”, “Икономическо развитие” и др. В онлайн услугите ще бъде включена и пощенска кутия за сигнали, молби, предложения и жалби на гражданите.

 

-         ще създадем електронен регистър на ЕСГРАОН

Изпълнението на този ангажимент вече е в ход. Всички актове на  семейните регистри и актовете по гражданско състояние, които досега се съхраняваха само на хартиен носител, ще бъдат цифровизирани, което ще гарантира напълно запазването на информацията и още по-голяма бързина на обслужване. Със същата цел помощенията на отдел ЕСГРАОН се преустройват, за да работят по системата “на едно гише”, което е поредната крачка за повишаване нивото на услугите.

 

-         ще извършим сертифициране по стандарт ISO 9001

 

Процедурата по сертифициране по стандарт ISO 9001 за управление  на качество   приключи буквално преди няколко дни. Заключенията на комисията са положителни и в тях фигурират само няколко леки препоръки. По една от тях, която няма задължителен характер, но считаме за важна, вече се работи – а именно въвеждане на непрекъснато обслужване в Центъра за административно обслужване на гражданите и продължаване на работното време, ако след изтичане на редовното в 17.30 часа, има  желаещи да ползват услугите. Така ще бъдем в още по-голяма полза на цялата общественост.

 

Община Плевен спечели вече два проекта по Оперативна програма “Административен капацитет” – “София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите” и «Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен». Със сигурност тяхното изпълнение  ще повиши капацитета на общинската администрация и ще допринесе за въвеждането на редица успешни съвременни практики в дейността й.

 

Плевен вече е част от Северозападния икономически район за планиране. Какви са тенденциите и шансовете градът ни да стане център на този район…

 

- Плевен – Център на Северозападен икономически район за планиране?

Общественият ред и сигурността продължават да бъдат едни от основните ангажименти на Община Плевен и през този мандат.

 

            – обществен ред и сигурност

 

            Частни охранителни фирми

Полска охрана

Видеонаблюдение – улици и учебни заведения

Общинска полиция

 

- образование

 

            Най-големият дял от бюджета продължава да се насочва в сферата на образованието, както обеща в предизборната си програма Кметът Найден Зеленогорски. Заплатите, стипендиите, както и социалните плащания се получават редовно. Спази се  е и обещанието за монтиране на видеокамери в училищата и в детските заведения.

 

            Повече от половината от бюджета за това направление, ремонти за над 1 млн., оборудване

Редовно изплащане на заплати и стипендии

Запазени и финансирани от Община Плевен  обслужващи звена в образовнието – Център за работа с деца, УСШ, Център за ученическо, техническо и научно творчество, Междуучилищен учебен център

-монтиране на камери за видеонаблюдение

            В училищата – напълно

В детските заведения – приключва

 

изграждане на три нови детски заведения?

 

 

            - Плевен – университетски град – Славянски университет?

 

            В социалната сфера също бяха заявени редица конкретни ангажименти. Изпълнението им е факт още през първата година на мандата.

 

            - По поетите ангажименти за разкриване Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск и Защитено жилище за младежи, напуснали  специализирани социални заведения вече са разработени и депозирани проекти по Программа «ФАР» – «Деинституализация на социалните заведения»

Проектът «Социален ассистент» и «Домашен помощник» по ОП «Човешки ресурси» вече се реализират в партньорство с БАЛИЗ и Плевенски обществен фонд «Читалища».

 

- Детска кухня

            Един от най-мащабните ремонти за основна реконструкция на стойност близо 700 000 лева, ново оборудване за над 200 000 лева. Заведението вече изцяло отговаря на всички съвременни изисквания и е най-модерното в Северна България.

 

Запазиха ли хората от третата възраст своите привилегии, които гарантира  единствено Община Плевен.

 

- запазен безплатен градски транспорт за пенсионери над 65 год. и преференции за ученици, студенти и др. групи граждани.

 

            Продължават ли се културните традиции на града и каква е грижата за културните институти.

 

            - Запазване на акцентите в културния афиш – «Златният Арлекин», Биенале на малките художествени форми

 

- в края на 2008 год. приключва окончателният довършителен етап от строителството на Регионалната библиотека

 

- спортна база – ремонт на залите «Спартак» и «Балканстрой»

 

- Общ устройствен план

 

- проект за цялостна организация на движението

 

- улична инфраструктура

 

            новия път за жк «Дружба»

 

Стотици  милиона лева бяха вложени само през последната година в строителството на жилища, бизнессгради, търговски комплекси, тип молове. Община Плевен продължава да благоприятства списъкът на инвеститори да се увеличава. С  разработването на новия общ устройствен план градът ни ще получи  визия и перспектива  за развитието си през следващите 25-30 години…

 

- връчени ключове на собствениците на отчуждении имоти в І и ІІ секция на блок «Христо Ботев», продължава строителството на ІІІ и ІV секции

- изградени за 2008 год. 20 къта за отдих с детски и спортни съоръжения, реконструкция на парковото пространство край «Белите орли»

- инвестиции – «Киров», «Метро», “Евромаркет”, «Сторм» ЕООД

Над 3000 новопостроени апартамента ще излязат на пазара на  недвижимите имоти в Плевен до няколко месеца. Жилищното строителство е изключително интензивно. Централната градска част е изцяло уплътнена. Активно се строят жилищни домове в жк “Дружба” и “Кайлъка”. Високата конкуренция и спадът на продажбите предвид световната икономическа криза и свиването на кредитите ще доведат до по-добро качество на строителството и преориентиране към най-съвременните материали и технологии. Сериозно развитие получи и строителството на еднофамилни къщи въпреки високата цена.

Община Плевен предприе процедури по актуализация на градоустройствения план. Целта е да се създадат нови устройствени зони за нискоетажно строителство и изграждането на комплекси с еднофамилни жилища. Най-подходящи в това отношение са т. нар. вилни имоти, които опасват Плевен от всички страни. Общата им площ е близо 12 000 дка и представлява две трети от сегашните строителни граници на Плевен. Някога те са били земеделски терени, но в тоталитарните години са отнети от собствениците и са раздадени с постановление на Министерския съвет на 17 000 ползватели. След влизането на закона за собствеността и ползването на земеделските земи ползвателите получиха право да закупят определена част от вилните имоти, а останалото ще бъде върнато на собствениците. Намеренията ни са с новия градоустройствен план всички тези зони да бъдат приобщени към общия устройствен план, за да може там да се изгради инфраструктура и условия за живеене. По този начин ще дадем насока за развитието на града през следващите 20-25 години. В новия градоустройствен план ще бъде отчетено и трасето на магистрала “Хемус”, която ще мине на 8 км южно от Плевен.

До края на годината ще бъдат завършени над 10 нови бизнессгради в Плевен с обща стойност на инвестициите над 100 млн. лева. Поне 5 малки, средни и големи търговски центрове тип МОЛ ще отворят врати също след месеци. Вече е открит Макси център, от половин година работи Маниа тауър в изцяло реконструираната сграда на бившия хотел “Плевен”. В молове ще бъдат превърнати бившите сгради на ОББ и кино “Освобождение”. В центъра активно се строят и билдинги – досега 6 на брой.

 

Усъвършенстването на инфраструктурата – инженерната, образователната, социалната, културната, инфраструктурата в здравеопазването; прозрачни и ясни процедури за гражданите и бизнеса, подобряване качеството на живот, насърчаването на предприемачеството, продължават да бъдат приоритети и през третия мандат на Кмета Найден Зеленогорски и неговия екип. Редом с тях са усвояването на средства по еврофондовете, спазване на екологичните норми и изграждане на депо за твърди битови отпадъци, завършване на газификацията, охрана на обществения ред, сигурност за децата ни, подобряване организацията на движение, изпреварващо увеличение на заплатите на бюджетните служители.

 

Чужди инвестиции

 

- колко са;

- къде инвестират главно чужденците;

- намалели ли са инвестициите заради икономическата криза/отново може да направите сравнение спрямо миналата година/;

 

Икономиката на Община Плевен има водеща роля на областно и на регионално ниво. Характерно за нея е широкоспектърния й обхват. Добре развити са машиностроенето, производството на цимент и стъкло, леката и хранително-вкусовата промишленост, земеделието, търговията и услугите.  В Плевен, ръстът на безработицата през периода 2000-2008 г. е снижен от 15,72% на 4,34%  по данни на Бюро по труда. Плевен се утвърди, като проспериращ град, с водещи приоритети -търговия, услуги, туризъм. Множество са вече чуждестранните инвеститори в Плевен.

Чуждестранни преки инвестиции в Община Плевен за периода

2004-2007г по данни на Териториален статистически институт -  Плевен

 

гдина Бр. предприятия Общ размер на ЧИ
2004 година

53

9 328,4 /хил.щ.д./
2005 година

54

50 382,6 /хил.щ.д/
2006 година

57

71 199,4 /хил.щ.д/
2007 година

140

90 134,7  /хил. Евро/

 

За периода 2008г. и първото шестмесечие на 2009г. Национален статистически институт не разполага с обработена информация.

 

Секторът търговия, ремонт и техническо обслужване се характеризира с няколко изградени големи обекта на мултинационални компании, но като цяло секторът изобилства от микропредприятия.

Делът на микропредприятията в този сектор е значително по – голям в сравнение с останалите. Инвестиции на чуждестранни търговски компании навлизат през последните години в Община Плевен.

Хипермаркет “Билла” стартира своята дейност в Плевен през 2003-та година, като стойността на инвестицията достига 9 млн. лв. Под форма на дарение “Билла”  подобри инфраструктурата около своя обект на стойност 250 хил. лв.  През 2006г. три търговски вериги влизат заедно в Плевен. „Техномаркет Европа“ изгради търговски комплекс, в който освен собствения му обект са разположени хипермаркет „Практикер“ с инвестиция 10 мил. лв. и  втория хранителен супермаркет „Била” предстои строителство на трети хипермаркет от веригата “Била”.

Инвестиции в размер на 5 млн лв. прави „Технополис“ за своя търговски център, с който осигурява 60 работни места, като всички новоназначени служители са преминали през специални курсове на обучение.

През 2007г. Немската компания “Кауфланд”  вложи над 10 милиона лева в новия хипер маркет. Обектът на “Кауфланд” е разположен на 4 хиляди кв.м. площ в началото на парк ”Кайлъка”. С новата придобивка в града ни бяха разкрити 130 работни места. “Кауфланд” изгради и дари на Община Плевен част от инфраструктурата около обекта – зелени площи, тротоари. Предстои строителство на втори хипермаркет от веригата “Кауфланд”.

През 2008 г. десетият магазин от веригата “Метро” отвори врати в Плевен с инвестиция на повече от 38 милиона лева. Хипермаркетът се разпростира в западната промишлена зона, с паркинг от 400 паркоместа.. Открити са 220 работни места. Община Плевен ще изгради 300 метрова пътна връзка и мост над река Тученишка, за да улесни достъпът на клиентите до новия Хипермаркет откъм главен път София-Русе.

 

Най-модерния и втори по големина в страната търговско-сервизен комплекс на „Мото Пфое“ бе открит в края на 2006 в Плевен. Комплексът е разположен на площ от 720 кв.м. и е построен за 6 месеца, като инвестицията надхвърля 3 милиона лева. Техническото оборудване в центъра е на стойност над 400 000 лева. Във фирмата  работят 30 специалисти.

За 15 годишна дейност в България това е 15-ият търговско-сервизен център на фирмата. В комплекса  се предлагат всички модели на Ford, Volvo и Land Rover, сервизни услуги, резервни части и поддръжка.

 

 

През 2007г. Италианската компания “Метекно груп”,  е инвестирала 21 млн. лв. в завод за производство на строителни панели – тип “сандвич”. Капацитетът на завода в Плевен е 2 млн. кв. м панели, от които по-голямата част са предназначени за износ. Пенополиуретановите панели ще се изнасят в цяла Европа,  в част от Русия, на Балканите и в други страни на света. Новата технология прави международната компания търсен партньор в строителния бранш и световен лидер в това производство. Международната компания „Метекно” е със седалище в Милано, Италия. Италианските инвеститори купиха в Плевен терен от 22 декара, като 10 от тях са в района на фирма „ Етерна”.

 

 

През 2008г. турската фирма „Сартен” вложи около 3 мил. евро в изграждане на завод за производството на пластмасови и метални опаковки за хранителната и леката промишленост.

 

Австрийската компания „Емме Ерре“ инвестира 8 милиона лева за развитие на трикотажното предприятие „Неви фешън“ в Плевен. То е оборудвано с швейцарска и италианска техника с компютърно управление и осигурява 220 постоянни работни места.“Неви фешън“ започва производство на машинно плетени пуловери в Плевен през ноември1999 г., първоначално с 48 души, в помещения под наем.

Днес фирмата разполага със собствена производствена база на терен от 12 дка в двуетажно хале с площ 4 400 кв.м.

 

 

ЧУЖДЕСТРАННИ КОМПАНИИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛЕВЕН

 

Компания

Бранш

Фирма в Плевен

“Холсим”- Швейцария Производство на строителни материали “Холсим България” АД

„Плевенски цимент“ АД“Метекно груп” – ИталияПроизводство-пенополиуретанови панели“Метекно България” АДSarten – ТурцияПроизводство – амбалаж“Сартен  България” ООДМашийн менюфекчъринг енд енджиниъринг лимитид САЩМашиностроене, технология на металите“Вапцаров” АД

Алуминиженеринг ООД САЩМашиностроене, технология на металите

“Алуком” АД“Контрако” ООД- САЩМашиностроене“Илинден” АД ПлевенТеос холдинг ГМБХ АвстрияПроизводство на амбалаж и домакински изделия от стъклоРубин АДScheele – ГерманияСметосъбиране“.А.С.А Шеле “ ЕООД„ Mr.Bricolage”търговия“Доверие Капитал” АДBILLA – АвстрияТърговияБилла България АДТехнополисТърговия – техника“Технополис България” ЕАДПрактикер – ГерманиятърговияПрактикер ЕООДКауфланд – Германиятърговия“Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КДМетро – Германиятърговия“МЕТРО Кеш енд Кери България”Лидл – Германиятърговия“Лидл България” ЕООДШелТърговия горива“Шел България” ЕАДOMVТърговия гориваОМВ България ЕООДМото – ПфоеВносител на автомобилиМото – Пфое ЕООД

 

 

Инвестиционният интерес към Плевен продължава.

Въпреки световната икономическа криза към града се насочват търговските вериги „Лидл“ и „Т Маркет“.

Немската верига “Лидл” стана собственик на общински терен в жк “Сторгозия” от4540 кв. метра.. На общата площ от 10 дка започна строителството на магазин с голям паркинг. Идеята е впоследствие да бъде създаден многофункционален комплекс с различни дейности, които ще бъдат изненада за плевенчани.

“Лидл България” е закупило още един терен в Плевен – на бул. “Г. Кочев”, където ще построи втори магазин.  80% от стоките във веригата са хранителни – с високо качество и много приемливи цени, останалите 20 % са промишлени стоки главно на промоционални стойности.

 

Предстои строителство на втори хипермаркет от веригата “Кауфланд”. Експертният съвет на Община Плевен с участието на специалисти вече са одобрили проекта, внесен от фирмата От местната управа е издадено строително разрешение за новия магазин.

 

Започна строителството на магазин от веригата „Пени” (Penny) маркет

Новата едноетажна сграда е в парцел с площ от 3.5 дка. Застроената й площ ще е 1000 кв.м, като ще бъдат осигурени 53 паркоместа.

 

Предстои зграждането на най-големия Мол за Централна Северна България с размер на инвестиция около 80 мил. лв. Инвеститор в проекта е фирма „Аладин” ЕООД. С изграждането на „Мол Плевен“ и функционирането му като уникален за региона обект ще бъдат разкрити над 1200 нови работни места. Разгърнатата застроена площ на обекта, който е единствен по рода си в града, включително подземните нива, ще бъде над46 800 кв. метра. Общата отдаваема площ ще надхвърли17 800 кв. м. Общо търговските обекти ще бъдат над 108 – 97 от тях – магазини. Колосалната сграда за Плевен, която се намира на мястото на бившата Тютюнева фабрика, ще разполага с два подземни етажа за паркоместа. Търговският център ще бъде с три надземни етажа, в които посетителите ще се радват на разнообразие от магазини, обекти за услуги, ресторанти и кътове за развлечения, както и на четири киносалона. Очаква се строителството на обекта да се реализира до пролетта на2010 г., когато молът трябва да посрещне първите си клиенти.

 

Литовската компания „ВП Маркет“, която впоследствие се преименува в „Максима България“, изяви намерение да инвестира в три обекта в Плевен. Най-големият, за който се подготвяше процедура за подробен устройствен план, е  предвиден за територията на стария чугунолеярен завод. Компанията планира до началото на2010 г. да отвори още петнайсет магазина, да изгради логистичен парк в София, като паралелно ще продължи да развива и мрежата си в страната.

 

„Т-маркет“ ще бъде изграден в началото на жилищен комплекс „Сторгозия“, на мястото на познатия терен, предоставян от години за изграждане на циркова площадка в Плевен. Проектът за новия супермаркет е изготвен от „Екобилд” ООД.

 

Първият в Източна Европа център за профилиране на британската компания „Корус“ (Corus) ще бъде изграден в Плевен в района на „Балканстрой“. Това стана ясно след подписване на джойнт венчър между компаниите „Фишер профил“ (Fischer Profil), част от „Корус дистрибуция и строителна система“ (Corus Distribution & Building Systems), с българската строителна компания със седалище в Плевен „Хоризонт – Иванов“ ЕООД. Предмет на подписания документ е откриване на нов център за профилиране в Плевен, който ще предлага пълна гама профили.

Инвестицията ще е в размер на 8 млн. евро. Производството ще се разположи на площ  около 10 хил. кв.м.

 

Заявен  е инвеститорски интерес за изграждане на завод в Плевен за производство на инсталации за получаване на топло- и електроенергия чрез слънчеви панели. Стойността на евентуалната инвестиция е 20 млн. долара. За реализацията на тази идея вече е сключена междуправителствена спогодба между България и Молдова “Топаз”.

Намеренията са у нас да бъдат изградени четири производствени бази – в Силистра, Търговище, Шумен и Плевен. Финансирането им ще бъде осигурено от Правителството на САЩ чрез компанията “Сангри Солар”. Интерес към проекта е проявен и от испански, австрийски и италиански фирми.

Кметът Найден Зеленогорски потвърди готовността на Община Плевен за съдействие при реализацията на перспективния проект.

 

Инвеститорски интерес към градския транспорт в Плевен – тролейбусен и автобусен, заявиха от израелската корпорация EGGED и българското й представителство „ЕГГЕД – БГ“ АД. EGGED е най-големият оператор на обществен транспорт в Израел и един от първите пет в света.. Във фокуса й са планирането и контролът, влагането на ноу-хау и инвестиция в човешките ресурси.

 

Немската фирма „Мейра“,произвеждаща богата гама помощни технически средства за хора с увреждания, както и рехабилитационно оборудване, също заяви инвеститорски интерес към Плевен. Компанията проучва възможностите за изграждане на собствен завод в града. Кметът  Н. Зеленогорски се ангажира да бъде предложен подходящ терен за целта, както и съдействие за осъществяване на процедурите, свързани с бъдещия строеж.

 

 

Плевен -Община готова за бизнес развитие

 

Община Плевен е носител на наградата за Прозрачност в управлението за 2004 год. Наградата е връчена от представители на Фондацията за реформа в местното самоуправление /ФРМС/ на конкурса ”Най- прозрачно работеща община”.

Община Плевен е ре-сертифицирана през 2005 год. като “Община готова за бизнес развитие”.

През 2006 год. Община Плевен получава сертификат “Община готова за бизнес развитие с отличие”. Добрите условия за бизнес тук станаха и причина Община Плевен да бъде отличена по време на Десетата среща на Националното сдружение на общините в България с най-високия сертификат „Община – готова за бизнес развитие с отличие”.

През януари, 2007 Селективният Комитет на 32та Международна Награда в туристическата, хотелската и кeтъринг индустрия, създадена от Издателска Къща в сътрудничество с КЛУБЪТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЛИДЕРИ в чест на най-изтъкнатите заведения в туристическата, хотелската, ресторантската и кeтъринг индустрия определи Община Плевен за победител и носител на Трофея за 2007 година. Наградата бе връчена на Кмета на Плевен г-н Найден Зеленогорски на официална церемония на 31 януари 2007 год., в Мадрид, Испания.

За трета поредна година Община Плевен получи Национален кредитен рейтинг от рейтинговата агенция “Глобал Рейтингс” АД: Дългосрочен АА, краткосрочен а1, с положителна перспектива.

През 2008г. Община Плевен бе сертифицирана  за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2000 и ISO 1400:2004.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

1. Висококвалифицирана работна ръка и конкурентно заплащане на труда

2.Стратегическо местоположение на Плевен / централна северна България /

Градът е раположен на 160км. от столицата София

На 320 км. от гр.Варна / порт Варна /

На 80 км. от гр. Свищов / порт Свищов /

3. Много добра транспортна комуникация, благоприятстваща дистрибуционния процес в страната и чужбина.

Град Плевен се намира на 75 км. От автомагистрала “Хемус”, свързваща София и Варна

-  Първокласен път София – Варна E 83

-  Второкласен път Плевен – Свищов II34

-  Второкласен път Плевен – Ловеч II 35

4. Железопътен транспорт

Железопътната гара се намира в северния край на град Плевен и обслужва превоза на пътници и товари.

5. Морски и речен транспорт

- Речен транспорт:

Пристанище Свищов разположено на 80 км. северно от Плевен обработващо пакетирани и насипни товари.

5. Морски и речен транспорт

- Речен транспорт:

Пристанище Свищов разположено на 80 км. северно от Плевен обработващо пакетирани и насипни товари.

Пристанище Сомовит разположено на 30 км. от Плевен

- Дължина кея 354 м.

- Покрита складова площ 3,480 кв.м

- Открита складова площ 6,400 кв.м

Морски транспорт

- Пристанище Варна

Обработва около 15 млн. тона насипни и  пакетирани товари. Пристанище със съвременно оборудване и специализирани терминали.

6. В Общината е налице съхранен промишлен потенциал и производствен опит.

7. Един от основните приоритети в Общината е продуктивната заетост и развитие на човешките ресурси.

 

8. Създаден и работещ консултативен съвет по местно икономическо развитие в Общината, което предполага добри взаимоотношения с местния бизнес

9. Съществуваща програма за запазване и разширяване на съществуващия бизнес

 

 

 

Работна сила и възможности за квалификация и обучение

 

 

Община Плевен разполага с програма за развитие на работната сила –план за действие

 

Програмата за развитие на работната сила в Община Плевен е ориентирана към постигане на следните цели:

 1. Неделима част от изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2007-20013г.
 2. Да конкретизира инициативите на Община Плевен за повишаване жизнения стандарт на населението;
 3. Предвижда разработването и прилагането на програми за създаване и развитие на конкурентна работна сила, отговаряща на нуждите на съществуващия и потенциален местен бизнес;
 4. Предпоставя създаването на информационна база данни за пазара на труда;
 5. Да съдействие на образователни институции при реализирането на програми, обхващащи ниши в търсенето на работна сила на местно и национално ниво;
 6. Да подпомага програми за ограмотяване, придобиване и повишаване на професионалната квалификация.
 7. Общината, чрез реализирането на програмата да бъде посредник /връзката/ между нуждите на местния бизнес от квалифицирани работници от една страна и професионалните гимназии и квалификационни центрове от друга страна.

 

 

 

 

SWOT – анализ работна сила

 

Силни страни Слаби страни
Наличие на широкоспектърна икономика;

 

Добре застъпено професионално образование (средно), което да обслужва със специалисти предприятията от преработващата промишленост, строителството и транспорта;

 

Благоприятни тенденции във възрастовата структура на населението в сравнение с областно и национално ниво;

 

Общината е притегателен център за работната сила от областта

Безработица под средната за страната;

 

Висок дял на населението с образование и професионална квалификация;

 

Образователно равнище над средното за страната;

 

Конкурентна  цена на работната сила;

 

Създаден и работещ Консултативен съвет по Местно Икономическо Развитие

 

Програма за запазване и развитие на малкия и среден бизнес

Висок дял на безработните с ниско образование и без професионална квалификация;

 

Концентрация на население от малцинствени групи, водеща до комплексни проблеми, свързани с икономическата и социална интеграцията;

 

Остаряла материална база в сферата на образованието;

 

Прекъсната връзка между професионални училища и бизнес;

 

Остаряла професионална подготовка на значителна част от работната сила;

 

Млади професионалисти с висше образование, които не могат да намерят професионална реализация

Неблагоприятна възрастова структура на малките населени места

ВъзможностиЗаплахиПроявен инвеститорски интерес и разкриване на нови свободни места;

 

Възможности за възстановяване на традиционни отрасли в селското стопанство : зеленчуко- и зърнопроизводство след като страната стане член на ЕС.

 

Участие в програми и проекти за развитие на раб.сила от Структурните фондове на ЕС напр.

“Обучение през целия живот”

 

Наличие на регионални структури подпомагащи малките и средни предприемачи. /ТПП, Стопанска Камара, Браншова Бизнес Камара Агенция за малки и средни предприятия/.

 

Отрицателен естествен прираст;

 

Повишаване на миграцията, вследствие спадане темповете на икономически растеж на общинската икономика;

 

Свободен достъп до пазара на труда на ЕС. Повишена мобилност на работниците;

 

Неконкурентноспособност на малките и средни предприятия, които не могат да отговорят на стандартите на ЕС и прекратяване на тяхната дейност.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Над 70% от икономиката в град Плевен е частна. Характерно за нея е широкоспектърния й обхват. Добре развити са машиностроенето, нефтохимията, производството на цимент и стъкло, леката и хранително-вкусовата промишленост, земеделието, търговията и услугите. Всяка година инвестициите в плевенската икономика се увеличават спрямо предходната година с около 120%. Само през последните четири години в община Плевен и нейната инфраструктура са инвестирани над 320 мил. лв. Според официалната статистика, ръстът на безработицата през периода 2000 – 2003 г. е снижен от 17% на 10%. За подобрения бизнес-климат говорят и разкритите през същия период работни места – 4 200.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. Община Плевен
 2. Wikipedia.bg
 3. http://www.pleven.bg/index.php
 4. www.econ.bg
Сподели:
edno23 Фактори за развитие на икономиката на община Плевен favit Фактори за развитие на икономиката на община Плевен svejo Фактори за развитие на икономиката на община Плевен twitter Фактори за развитие на икономиката на община Плевен facebook Фактори за развитие на икономиката на община Плевен google buzz Фактори за развитие на икономиката на община Плевен delicious Фактори за развитие на икономиката на община Плевен google Фактори за развитие на икономиката на община Плевен digg Фактори за развитие на икономиката на община Плевен

Ако харесвате тази статия, то също може да харесате и:

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>