Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ – Плевен към ВМА – Софи

Качеството се отнасят до всички сфери на обществено-икономическия живот. Повишаващите се изисквания към здравната и социалната сигурност и увеличаващия се контингент от здравни и социални потребители до голяма степен се определят от растящия стандарт на живот, от социални бедствия и тежък икономически живот. Най – общо казано, няма страна в света, която напълно да задоволи здравните и социалните потребности на населението си, а от друга страна-нараства дефицита от материални и финансови ресурси.  Следователно повишаване качеството на работа в здравната и социалната сфера, по-пълно ще задоволят здравните и социални потребности на обществото.

Максималната удовлетвореност на пациентите от здравни грижи е показател за високото ниво на болнично лечение. Качеството на медицинско обслужване и професионализмът на персонала е основният мотив на предпочитанията на пациентите. Тези оценки имат все по-нарастващо значение за бъдещето на болницата в условията на развито пазарно стопанство и здравноосигурителна система, основаваща се на избора на пациента и следва да зелегне във всички елементи на управленския цикъл:

 • Формиране на целите
 • Вземане на решения
 • Организация на изпълнението
 • Оценка на качеството, чрез резултатите

Актуалността на проекта се заключава в изработването на нов подход за организацията на дейностите, извършвани от професионалистите по здравни грижи, което да доведе до пълно удовлетворяване на пациентие във Вътрешно отделение на ББАЛ – Плевен.

1. Висока степен на професионализам.

2. Подбор на мотивиран персонал.

3.Непрекъснат стремеж за повишаване на квалификацията от страна на професионалистите по здравни грижи.

 1. За минимален риск за пациентите в отделението, положително влияние върху здравето оказва както задоволяването на здравните така и на  социалните им потребности.
 2. Ефективно използване на ресурсите

Промените в здравната реформа са тясно свързани с качеството на здравните грижи. Проблемът за качеството на работа е особено актуален сега, когато в резултат на реформата лечебните заведения са в конкурентни условия. Тези промени сериозно засягат професията на медицинската сестра, която не трябва да се разглежда само като технически изпълнител, когато философията за нейната професионална и социална значимост е променена. Водеща е ролята на медицинската сестра в полагането на рентабилни грижи и процедури от приемането до изписването на пациентите от отделението па вътрешни болести. Бъдещето на отделението ще зависи преди всичко от избора на пациентите или по-скоро от нивото на предложеното качество на здравните услуги.

       

         ІІ.Информиране на персонала

 

В подобряване на качеството следва да се ангажира целия персонал на ББАЛ-Плевен.

Според Д. Чиас болничният маркетинг е: „Една промяна на отношението. Пациентът е и трябва да бъде център на вниманието и дейността на здравното заведение, и задоволяването на неговите потребности е цел и задача на цялата болница”.

С проекта ще запознаем Началника на болницата на индивидуална среща, на която ще изтъкнем, че КАЧЕСТВОТО трябва да стане фикс идея за цялата организация.

На Началник Човешки ресурси и на Главната мед. сестра ще им се предостави проекта за прочит, за да могат детайлно да се запознаят с него.

За стартирането на проекта ще информираме персонала на Вътрешно отделение, на среща беседа с тях, на която подробно ще се разясни целта, същността на представения проблем и необходимостта от тяхното активно участие за реализирането му. На тази среща ще се създадат тимове за подобряване на качеството, ще се дискутират и намерят измерителите на качеството, ще се изберат хората, които ще се включат в следдипломни курсове, ще се определят моралните и материалните стимули, които от своя страна ще мотивира участниците.

 

     ІІІ. Анализ на съществуващата ситуация в отделение по Вътрешни болести при ББАЛ – Плевен към ВМА –София

 

Реформата в здравеопазването изисква нов начин на мислене и професионално поведение в аспект за повишаване на качеството на грижите. Акредитацията е най -разпространената процедура за това, т.к. е насочена към по-добро качество и ефективно използване на ресурсите за превръщането им в здравни резултати.

Това доведе до въвеждането на стандарти или средства осигуряващи качеството на извършваните грижи, а именно:

- недопускане на грешки при обслужване на пациентите

- своевременно актуализиране на здравните грижи в съответствие с постиженията на мед. наука и съвременните технологии

Специализираните здравни грижи се осъществяват от :

9 лекари, от които кардиолог, гастроентеролог, пулмолог, ендокринолог, ревматолог, 4-ма интернисти, от които 1 за В К-т

8 мед. сестри, от които 1 за ФК-т, 1 за ВК-т

3 санитари

Отделението се ръководи от Началник отделение и старша мед. сестра с магистърска степен „здравен мениджмънт” и в процес на придобиване на бакалавърска степен ІV семестър – специалност „здравни грижи”.

1 мед. сестра сбакалавърска степен по „здравни грижи”

2 мед. сестри са с бакалавърска степен по „социални дейности”

4 мед. сестри с полувисше мед. образование, /Приложение № 1 /табл.2, 3, 4/

ВО работи по 11 клинични пътеки /Приложение №2 табл. 1., те са разработени само от специалисти – лекари и тук – там се споменава, че и сестрата прави нещо. Но как го прави? Какъв е алгоритъмът /стандартът/ за качеството на нейната дейност –няма приложение. За това се въведоха Протоколи за специализирани сестрински грижи,  които съдържат – кратка библеографска спавка по темата, цел и технически фишове.

Въведе се и досие за здравни грижи, което обедини в едно всички съществуващи досега документи в сестринската практика, с което се даде възможност за индивидуален подход на грижите за пациента и нейната оценка.

Работата по тези клинични пътеки осигурява добър финансов резултат, което е материалният стимул на персонала за предоставяне на качествени здравни грижи. Част от приходите на отделението се разпределят по утвърдена от Началника на болницата схема за допълнително материално стимулиране на персонала на отделението. Анализирайки икономическите показатели за 2006 г., то отделението е с положителни резултати носещи печалба – възлизат на 174815лв, а за 2005г.- 159716лв /Приложение №2 табл.2

Максималната удовлетвореност на пациентите от здравни грижи ще бъде показател за високо ниво на болнично лечение, тези оценки ще имат все по-нарастващо значение за бъдещето на болницата в условията на развито пазарно стопанство и здравноосигурителна система, основаваща се на избора на пациента. Непрекъснатото нарастване на конкурентните взаимоотношения поставя на преден план значението на пациента. От друга страна ефективността на работата на организацията се подобрява – редуцират се причините за дизфункции и стрес, а това води до удовлетворение на персонала от работното обкръжение и от добре свършената работа. Тази нова концепция допринася и за понижение на разходите, свързани с некачествено извършени дийности.

Перспективите на ВО вървят в следните направления.

- Подобряване на материалната база.

- Повишаване на квалификацията на персонала.

- Оптимизиране качеството на здравните грижи, с които ВО излиза на пазара, произтичащи от обема и резултатите от функционирането на ББАЛ-Плевен

Тоталното управление на качеството акцентира върху работата в екип, повишаване удовлетвореността на пациентите и снижаване на разходите.

Предвид на това повечето модели за тотално управление на качеството са фокусирани върху:

   Пациента – организационни стратегии, насочени към нуждите и очакванията на клиентите. Всяка организация зависи от своите потребители, следователно трябва да се съобразяваме с техните нужди и изисквания. Удовлетвореността на пациентите е резултат от много позитивни и негативни фактори. Тя може де се счита като следствие от медицинските грижи и елементи на здравното състояние. Чрез измерване на удовлетвореността и нуждите на пациента, дейностите в здравната организация се оптимизират.

   Участие на персонала – екипна работа. Качеството се постига от хора, а не от самата система. Удовлетвореността на пациента зависи главно от удовлетворението на персонала, от ежедневните задължения и отговорности. Мениджърът е лицето, което непрекъснато трябва да мотивира персонала, да създава положителни условия за работа и да даде възможност да осъзнае истинските нужди от промяна.

  Непрекъснато подобряване –Този принцип да стане и постоянна цел за организацията. С постигането на поставените цели е необходимо, те да бъдат преоценявани или заменяни с нови, което да доведе до по-високи резултати.

  Решения основани на данни – анализът на данни позволява решението да бъде взето при минимална възможност за риск. Измерването е ключов момент за подобряването на качеството.

Взаимната изгода на участващите страни – пациенти и ВО, за да се постигне е нужна непрекъсната обратна връзка за нуждите на пациента и всички участници в процеса на предоставяне на здрвани грижи. Измерването е ключов момент за повишаване на качеството, което е обект не само на мениджмънта, но и на маркетинга. Чрез маркетинговите подходи се привличат пациентите към дадена услуга, както и се насочват към по-доброто й потребление. За постигане на поставената цел ще се използва метод на беседа при медицинските сетри за установяване на мотивацията им за полагане на качествени грижи, мнението им за отделението, в което работят както и предложения за повишаване качеството на здравните грижи, както и анкетния метод при пациентите за оценка на тяхната удовлетвореност от общите и специалните грижи.

  Анкетираните 30 % от преминалите болни през 2006г. се изразяват положително относно екипите грижещи се за пациентите, за общите и специални грижи. Няма жалби за отказани здравни услуги.

Анализ на резултатите от анкетната карта:

 1. Анкетирането обхвана 56 пациента от 190 пребивавали в отделението за период от 02.09.06г. до 02.11.06г.
 2. Констатира се удовлетворение на болните от полаганите за тях грижи  – 62% и 38% неудовлетворениот полаганите грижи.
 3. От отговорите на въпроса ”При избор на ЛЗ кое е най-важно за Вас?”, става ясно, че 30 от анкетираните /54%/ най-важен е „Високият професионализъм на персонала”.
 4. Следващият по-значимост фактор, който влияе на предпочитанията на пациента е „Качеството на обслужване”, посочен от 20 пациента /36%/. На трето място по значимост анкетираните поставят „Организацията в ЛЗ” – 6 пациента/10%/.
 5. Цялостната оценка, която дават пациентите е положителна – 44 % дават много добра, 48% добра оценка, съответно-слаба оценка само от 8%.

Във ВО се работи в екип. Екипността е гарант за високото качество на здравното обслужване в отделението, като се осигурява навременно и адекватно качествено здравно обслужване и ефективна медицинска помощ на пациентите.

Знанията и уменията на персонала за добра практика и сигурност за пациентите се поддържа с провеждането на вътреотделенски колегиуми по предварително изработена годишна план – програма и участие в курсове за следдипломна квалификация.

 

     ІV. Цел на проекта

 

ПОВИШАВАНЕ С 15% УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ  ВЪВ ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ НА ББАЛ–ПЛЕВЕН, ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ.

         ПОДЦЕЛИ:

 1. Подбор и планиране на персонала
 2. Обучение на персонала
 3. Повишаване качеството на здравните грижи, чрез изработване и въвеждане на средства за обучение, оценка и контрол на сестринските грижи.
 4. Оптимизиране организацията на труда и ефективно организиране на работното време за непрекъснатост и своевременност  на грижите за пациента.

 

 V. Стратегия за управление на качеството

 

Стратегията за тотално управление на качеството е сравнително нова за здравеопазването. Тя посочва нов начин за организация и управление на здравните услуги, при които качеството е характеристика на цялостната организация.

По-доброто здраве изисква и по-качествени сестрински грижи. С непрекъснатите промени в здравеопазването и с въвеждането на здравната реформа, ролята на медицинската сестра се обогати и от нея се изисква освен медицинска компетентност, компютърна грамотност, комуканиционни способности и обучение за работа в екип.

Всички тези знания и умения могат да се получат извън Медицинските колежи. Все още в България няма изградена стратегия за ранжиране на медицинските сестри и оттам – система за непрекъснато следдипломно обучение. Мотивирането за повишаване на квалификацията на медицинския състав е въпрос стоящ пред прекия мениджър на дадена клиника или отделение – старшата медицинска сестра.

Изследването на потребностите у пациентите и  мотивацията на осемте медицински сестри от ВО на ББАЛ-Плевен, ще се извърши от екип: от старша медицинска сестра и главната мед. сестра, за период от две години. Именно от силно мотивиран персонал, който се стреми да се развива, ще се достигне до исканата удовлетвореност на нашите пациенти.

В началото на месец май 2007 година във Вътрешно отделение ще стартира проекта. Създаден ще е екип в състав: Старша мед. сестра и редови медицински сестри  и Главна мед. сестра, която да координира и контролира изпълнението на проекта.

Първият етап от проекта ще е свързан със серия от лекции, изнесени от Главната мед. сестра на болницата, която е магистър по „управление на здравните грижи” Лекционният курс под надслов “Кой съм аз ?” цели запознаване на сестринския състав с основите на мениджмънта на персонала, с мястото и ролята на всеки индивид в групата, по-късно в екипа.

Вътрешно отделение се възприема в организацията на болницата като група. Групата е съвкупност от двама или повече души, които си взаимодействат, взаимозависими са, споделят общи норми на поведение и ценности в работата си, стремят се да удовлетворят потребности чрез постигането на групови цели, работят във физическа близост и имат непрекъснати комуникации и интеракции помежду си. Групата задоволява важни социални потребности на индивида от принадлежност, от сигурност, от контрол и от общуване. Именно в групата индивида се активизира, увеличава се пригодността му, удовлетвореността му от труда става все по-пълноценна, той ражда постижения, които са по-големи в сравнение с постиженията му, ако работи самостоятелно. Удовлетвореният от работата си практик, ще влага по-голям перфекционизъм в дейността си и така пациента ще получава качествени здравни грижи и удовлетворяване на нуждите си.

Неудовлетворената потребност от постижения ще се задоволи с включването на групата в специализации, курсове и следдипломни квалификации.

Вторият етап от проекта е провеждането на специализации на 8 медицински сестри от ВО в други клиники на ВМА-София. С помощта на Началник болница и завеждащият “Човешки ресурси” от месец септември 2007 год. до месец март 2008 год. ще се проведат едноседмични специализации в Клиниките по ендокринология, кардиология, ревматология, пулмология, гастроентерология, функционална диагностика/. Те ще завършат с издаването на сертификат, документиращ проведеното обучение по съответния курс.

През месец септември 2007 год., ще се проведе курс по “Компютърна грамотност” във ВВВУ „Г. Бенковски”–гр. Д. Митролия, за 3 от медицински сестри, които нямат тази квалификация. Нека да припомним, че групата със своето поведение подпомага всеки член да работи в своето поле на служебни отговорности. В този смисъл групата не се нуждае от колективен труд. Приносите на отделните членове са много важни за постигането на общите цели на групата, но екипът постига друго. Той координира усилията и ролите на своите членове и увеличава резултатите на екипите на другите отделения и на цялата организация. Особеното в екипа е, че всеки съекипник произвежда крайни резултати, които са по-големи отколкото сумата от резултатите на всеки поотделно. Това се постига благодарение на помощта, която всеки може да получи от съекипника си. Екипът на ВО ще бъде запознат с най-популярните видове екипи в съвременните организации и ще се насочи към разработването и постигането на самоуправляващи се екипи.

В посока към децентрализация на властта в една организация е възможността за делегирането на права от страна на управляващите. Първото преимущество на децентрализация на властта е, че мениджърите /старшите сестри/ и останалите служители ще получат повече автономия. Второ, това ще задълбочи и усложни, а техния труд /необходима е специализация/. Този труд придобива творчески аспекти, усещането на хората за значимост, идентификация и обратната връзка се увеличава. Това създава климат за съревнование. Така старшата сестра и сестрите в отделението ще са насърчавани да повишат своите умения за разрешаване на проблеми и вземане на решения. Безспорно децентрализацията има своите недостатъци. Например поражда остра и спешна необходимост от интензивно и скъпо обучение на служителите от умения за работа, разрешаване на проблеми, вземане на решения и творчество. Изисква се и по-прецизно и точно планиране. Като краен резултат се налага промяна в начина на работа във всички нива на организацията. Мярка за успех на проекта е повишената квалификация на медицинските сестри посредством проведените едноседмични специализации, което е гарант за високо качество на сестринските грижи и оттам задоволяване потребностите на пациентите и постигане на удовлетвореност от престоя им в отделението.

 

VІ. Планирани дейности

 

 1. Подбор и планиране на персонала

- изработване на критерии за подбор на персонала

срок: 02.04.2007г.

отг. Автор на проекта

- актуализиране на длъжностните характеристики на персонала, съобразно         установените недостатъци в работата на мед. сестри и санитарите

Срок: 02.06.2007г.

Отг. Автор на проекта

-  изработване на критерии за оценка на мед. сестри

Срок: 03.07.2007г.

Отг. Автор на проекта

-  анализ на трудовата заетост

срок: 22.12.2008г.

отг. Автор на проекта

-         мотивиране на персонала, чрез въвждане на система от стимули, награди,

наказания

срок: текущ

отг. Автор на проекта

 1. Обучение на персонала

- изработване на годишна програма за обучение на персонала

срок: 22.06.2007г.

отг. Началник „Човешки

ресурси”

-         изработване на график за включване на персонала в курсове за допълнителна

квалификация и индивидуално обучение.

Срок: 01.08.2007г.

Отг. Автор на прокта

 1. Повишаване качеството на здравните грижи, чрез изработването и въвеждането на средства за обучение, оценка и контрол на здравните грижи.

- сформиране на работни групи

срок: текущ

отг. Автор на проекта

- изработването на Протоколи и технически фишове за састрински грижи

срок: до 07.04.2007г.

отг. Гл. мед. сестра

-         Анкетно проучване на удовлетвореността на получените здравни грижи при

изписването от ВО пациенти.

Срок: текущ

Отг. Автор на проекта

- изработване на урна за събиране на анкетни карти

срок: 07.04. 2007г.

отг. Автор на проекта

-Контрол и оценка на персонала, чрез усъвършенстване на системата „Поликап”

по предварително определени критерии.

Срок: текущ

Отг. Автор на проекта

 1. Оптимизиране организацията на труда и ефективно организиране на работното време за непрекъснатост на грижите за пациентите.

- осигуряване на необходимите безопасни условия на труд и почивка на

персонала във ВО

- контрол и спазване на ПВР във ВО, онагледяване във всяка болнична стая

- информираност на пациентите и равнопоставеност на пациентите

- спазване и защита правата на пациентите

- подобряване колаборацията на отделението с други структурни звена на

ББАЛ- Плевен, РИОКОЗ, РЗОК, РЦЗ, ДКЦ в града, УМБАЛ

-прецизна обработка на съответната документация и срочност на

документацията

- информираност на персонала при настъпили промени

- поддържане на добър психоклимат във ВО

- недопускане на информационен вакуум в организацията

- минимизиране на междуличностни конфликти чрез провеждане на работни

срещи

- обсъждане и решаване на възникнал проблем в процеса на работа

срок текущ

отг. Авт. на проекта

- запознаване на персонала със стойността на консумативите и материалите

- изработване на фармакодинамичен анализ на изразходваните средства по

нозологични единици

- контрол за ефективното използване на материали и консумативи чрез

разходен фиш

- контрол за спазване на дезинфекционната програма за недопускане на ВБИ                                                                                            срок текущ

отг. Ръководен екип

Приложение №3

 

  

    VІІ. Планиране на ресурсите

 

За финансирането на проекта ще са необходими – 100лв. за изработване на допълнителна документация като: Анкетни карти, Урна за анкетни листи, Информационни табла и др. нагледни материал.

За следдипломните курсове – 1000лв. Средствата ще бъдат осигурени от:

бюджета на ББАЛ-Плевен, МО, дарителство и спонсорство, приходи от клинични пътеки и платени услуги.

 

     VІІІ. Превантивни мерки

 

Ако не можем да осигурим необходимите финансови средства за следдипломните курсове на медицинските сестри, то те сами ще поемат заплащането им.

Оценките на пациентите са субективни, отразяват едно тяхно лично отношение към оказаната услуга. Но да се получи по-достоверна и надеждна оценка на дейността на отделението ще се увеличи количеството на анкетираните пациенти.

 

     ІХ. Контрол и оценка на проекта

 

1. Контрол за изпълнението на основните задачи и изпълнение на дейностите.

2. Анализиране резултатите от всеки етап.

3. Анкетно проучване на мнението на пациентите за удовлетвореността от качеството на здравните грижи. Приложение № 4

Текущият контрол по изпълнението на проекта ще се осъществи от автора. При възникване на трудности и проблеми ще се проведат работни срещи за анализиране на ситуацията и вземане на решение.

Крайната оценка ще се извърши след двугодишен период от стартиране на проекта, чрез провеждане на анкета сред пациентите в началото и в края на престоя им като резултатите ще могат да се сравнят.

Крайният резултат от проекта е достигане на поставените 15% увеличение на удовлетвореността на пациентите, но постави на преден план един сериозен общоболничен проблем – повишаване на квалификацията на целия сестрински персонал, включването на медицинските сестри в международни проекти, ранжиране на сестринския труд и нова оценка за получаване на трудовите възнаграждения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                     Фиг. 1

Персонал на Вътрешно отделение

Фиг. 2

Разпределение на м.с според степен на                                                                               образование

 

 

 

 

1. Полувисше образование   4

2. Висше бакалавър. Соц. дейности 2

3. Висше бакалавър. Здравни грижи 2

 

 

 

 

Фиг. 3

Възраст на мед. сестри във ВО

 

1.от 30 до 40г. – 3

2.от 40г.- 50г. – 4

3. над 50г        -1

 

 

 

Фиг. 4

Трудов стаж на мед. сестри

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                                                                                                                 Таблица 1

 

Клинични пътеки по които работи ВО

1 №24 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лина над 18г
2 №26 Интервенционални прцедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт на лица над 18г
3 №32 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18г.
4 №55 Изострена хронична сърдечна недостатъчност –ІІІ или ІV ф.кл
5 №94 ХОББ –остра екзацербация за възраст над 18г
6. №95 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18г
7. №96 Бронхиална астма –среднотежък и тежък пристъп при лица над 18г
8. №100 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система за възраст над 18г
9. №106 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18г
10. №108 Заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18г
11 №122 Полиартрози, гонартрози

Приходи и разходи

 

Таблица 2

ГОДИНИ

2005 г

2006 г.

Приходи от РЗОК 302124лв

405785лв

Други приходи 1127лв

2124лв

Приходи от МО 34642лв

48347лв

Всичко приходи 337893лв

456256лв

Разходи за основна дейност 178177

281441

печалба 159716

174815

 

 

Приложение №3

 

ДЕЙНОСТИ

І година

ІІ години

І. Подбор и планиране на персонала
1. Изработване на критерий за подбор на персонала

——-

2. Актуализиране на длъжностните характеристики на персонала, съобразно установени недостатъци в работата на мед. сестри и санитарите

 

—-

 

3. изработване на критерии за оценка на мед. сестри

——–

——–

4. Анализ на трудовата заетост

——–

———

5. Мотивиране на персонала, чрез въвеждане на система от стимули, награди и наказания

 

——–

 

———

ІІ. Обучение на персонала

 

 

1. Изработване на годишна програма за обучение на персонала

—-

 

2. Изработване на график за включване на персонала в курсове за допълнителна квалификация и индивидуално обучение

——-

 

ІІІ. Повишаване качеството на здр. грижи чрез изработването и въвеждането на средства за обучение оценка и контрол на здравните грижи  

 

 

1. Сформиране на работни групи

——–

——–

2. Изработване на Протоколи и технически фишове за добри сестрински грижи

——–

——–

3. Анкетно проучване на удовлетвореността на получените здравни грижи при изписването от ВО пациенти

——

——-

4. Изработване на урна за събиране на анкетните карти

——–

 

5. Професионално – етични деонтолог. нормиране чрез прилагане на кодекса на проф. етика и спазване правата на пациента

——–

———

6. Контрол и оценка на персонала чрез усъвършенстване на системата „Поликай” по предварително определени критерии

——–

———

ІV. Оптимизиране организацията на труда и ефективно организиране на работно време за непрекъснатост на грижите за пациентите

 

 

1. Контрол и спазване ПВР във ВО

——–

———-

2. Осигуряване на необходими безопасни условия – на труд и почивка на персонала във ВО

——–

———

3. Подобряване колаборацията на ВО с други структурни звена на УМБАЛ Плевен, РИОКОЗ, РЗОК, РЦЗ

——–

———-

4. Поддържане на добър психоклимат във ВО

——–

———-

5. Запознаване на персонала със стойността на консумативите и материалите

——–

———

дейности

 

 

6. Контрол на ефективното използванев на материали и консумативи чрез разходен фиш

——–

———

7. контрол за спазване на дезинфекционната програма за недопускане на ВБИ.

——

———

 

                                            Приложение № 4

                                             АНКЕТНА КАРТА

Уважаема госпожо /господине/,

ББАЛ – Плевен към ВМА – София е в процес на самооценяване на качеството на предлаганите медицински услуги и за това Ви молим, искрено да споделите впечатлението и мнението си от престоя Ви в болницата.

                                 Анкетата е анономна!

Отговорете като заградите верния отговор!

 1. a.       Въпроси свързани с приемането Ви в болницата:
 1. Кой Ви насочи към болницата за приемане

или консултация?

А. Общопрактикуващ лекар

Б. Специалист

В. Сам

Г. Познати2. Срещнахте ли трудности при приемането Ви?

 1. Да
 2. Не

3.Запознаха ли Ви с вътрешния ред в отделението и

 

Вашите права?

 1. Да
 2. Не

4.Представиха ли Ви писмено информирано съгласие

 

за лечението, от което да Ви стане ясно какво ще е

лечението и какви са ползите и рисковете?

А. Прочетох и подписах

Б. Устно ми обясниха и подписах

В. Само се подписах

Г. Не съм се подписвал

 

    2.  Въпроси свързани с престоя Ви в болницата:

5. Провеждат ли се редовно визитации?
 1. Да
 2. 2. Не
    6.Доволни ли сте от отношението на лекуващия към Вашите проблеми?
 1. Да
 2. 2. Отчасти
 3. 3. Не
           7.Доволни ли сте от отношението на медицинските сестри?

 

 

 1. Да
 2. 2. Отчасти
 3. 3. Не

8. Каква мед. сестра искате да Ви обслужва?      1.  с опит

 

2. Внимателна

3. контактна9.Искано ли е Вашето съгласие за преливане на кръв, прилагане на

анестезии и диагностични процедури?

 1. Да
 2. 2. Не

10.Доволни ли сте от обстановката в болницата,

 

която включва интериор, хигиенно състояние, болнично бельо,

отношението на персонала и др?

 1. Много съм доволен /а/
 2. Незадоволителна
 3. Мизерна

11.Доволни ли сте от количеството и качеството на храната?

 1. Да
 2. Незадоволителна
 3. Не мога да я ям

12.Имало ли е случай да заплатите за нещо на някого в болницата в

 

извънзаконово установените плащания?

 1. На лекари
 2. На мед. сестри
 3. На санитари
 4. На никого не съм заплащал

13.Налагало ли се е да закупувате лекарства,

 

превързочни материали и др?

 1. Да
 2. Не

14. Ако Ви се наложи, бихте ли дошли отново да се

 

лекувате в тази болница /отделение/?

 

 

 1. Да
 2. Не мога да отговоря
 3. Никога

15. Каква оценка по петобалната система бихте поставили на болницата

 

/отделението/

 

 

 1. лоша
 2. незадоволителна
 3. задоволителна
 4. добра
 5. много добра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели:
edno23 Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи favit Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи svejo Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи twitter Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи facebook Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи google buzz Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи delicious Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи google Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи digg Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ  Плевен към ВМА  Софи

Ако харесвате тази статия, то също може да харесате и:
  None Found

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>