„ВиК“ ЕООД – Плевен

Презентация на фирмата

„ВиК“ ЕООД – Плевен е Дружество със 100% държавно участие, като функциите на принципал се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

„ВиК“ – Плевен обслужва 10 общини от Плевенска област, без община Кнежа, с население около 312 хиляди души, живеещи в 11 града и 105 села. Общините са : Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен Бряг, Искър, Никопол, Левски, Белене, Гулянци и Пордим. Предприятието е създадено през 1957 година, първоначално като Техническа дирекция за експлоатация на водоснабдителните системи от бившия Плевенски окръг. Четири години по-късно е преименувано на ДП „ВиК“, към което през 1962г. преминават и градовете на тогавашния окръг. През 1989г. фирмата е преименувана в общинска фирма „Водоканал“, съгласно Указ 56 за Стопанска дейност. По търговския закон като „ВиК“ ЕООД е преобразувано с решение по търговско дело № 456/ 28.10.1991година.

Водоснабдеността на населението е 100%.

Канализираното население е 66%.

Водоснабдителното и канализационно стопанство на Дружеството се разделя на девет производствени райони и един по канализация, които стопанисват, поддържат и експлоатират съоръженията и мрежата в селищата:

1. Район Плевен град – „Водопровод“ – стопанисва водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на територията на град Плевен.

2. Район Плевен град – „Канализация“- стопанисва канализационната мрежа и съоръженията към нея на територията на град Плевен.

3. Район Плевен – Община- поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 16 населени места от общините: Плевен, Долна Митрополия и Пордим. Това са селищата: Бохот, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Гривица, Коиловци, Мечка, Опанец, Пелишат, Радишево, Славяново, Тученица, Биволаре, Божурица, Згалево и Тотлебен.

4. Район Гулянци – поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 16 населени места от общините Гулянци и Долна Митрополия, а именно: Брест, Гиген, Гулянци, Долни вит, Дъбован, Загражден, Искър, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит, Шияково, Байкал, Комарево, Крушовене, Подем и Рибен.

5. Район Долна Митрополия – поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 13 населени места от общините: Искър и Долна Митрополия. Тук са включени: Брегаре, Победа, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Оряховица, Славовица, Ставерци, Тръстеник, Долни Луковит, Искър, Писарово и Староселци.

6. Район Долни Дъбник- поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 19 населени места от общините: Плевен и Долни Дъбник. В този район влизат селищата: Бъркач, Горни Дъбник, Градина, Долни Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовец, Беглеж, Брестовец, Горталово, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево, Тодорово, Ясен, Търнене и Дисевица.

7. Район Левски – поддържа и експлоатира водопроводната и канализационната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 18 населени места от общините: Левски, Никопол и Пордим. Това са селищата : Асеновци, Аспарухово, Българене, Варана, Градище, Изгрев, Козар Белене, Левски, Малчика, Обнова, Трънчовица, Борислав, Вълчитрън, Каменец, Катерица, Одърне, Пордим и Бацова махала.

8. Район Белене- поддържа и експлоатира водопроводната и канализационната мрежа на общините: Белене, Никопол и Левски. Селищата от този район са следните: Белене, Бяла вода, Деков, Кулина вода, Петокладенци, Татари, Божурлук, Стежерово и Лозица.

9. Район Никопол – поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 12 населени места от същата община: Асеново, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов, Любеново, Муселиево, Никопол, Новачене,Санадиново, Черквица.

10. Район Червен бряг – поддържа и експлоатира водопроводната и канализационна мрежа, съоръженията и водоизточниците на 14 населени места в община Червен бряг. Тава са селищата: Бресте, Глава, Горник, Девенци, Койнаре, Лепица, Радомирци, Ракита, Реселец, Рупци, Сухатче, Телиш, Червен бряг и Чомаковци.

„ВиК“ ЕООД- Плевен експлоатира:

* Водоизточници- 413 броя с дебит 1 600 л./сек.

* Водоеми- 270 броя, с обем 111 563 куб.м.

* Помпени станции- 133 броя, с инсталирана мощност 15850kw и БПС- 213 броя, с инсталирана мощност 2 776kw

* Водопроводни мрежи, с обща дължина 3044 километра

Структура на предприятието

„ВиК“ ЕООД – Плевен се управлява и представлява от инж. Митко Спасов, който e ВиК-инженер, завършил е ВИАС – София, специалност „Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения“.

Мениджърският състав на компанията включва още ръководителите на Направления:

* Направление „Пласмент“

* Направление „Производствено – техническо“

* Направление „Икономика“

* Веселка Галишка- главен счетоводител

В съответствие с действащата организационно- управленска структура на Дружеството, всяко от Направленията ръководи отдели и функционални звена, както следва:

1. Направление „Производствено- техническо“ включва:

* Производствен отдел

* Технически отдел

* Отдел „ЕМО“

* Отдел „Автоматизация и диагностика“

* Отдел „Автобаза и механизация“

* РМРС

* Лаборатория за изпитване на отпадни води

* Лаборатория за изпитване на питейни води

2. Направление „Пласмент“ включва:

* Отдел „Реализация“

* Водомерен сервиз

* Звено „КОИ“

* Спец. контрол по наредба №4.

* Център за Услуги

Направление „Пласмент“ се занимава с:

* отчитането на показанията на водомерите, обработката на данните и събиране на сумите за изразходваната вода;

* организацията по сваляне, отремонтиране и поставяне на водомери

* контрол по изпълнение на задължанията, свързани с отчитането на водомерите и събирането на дължимите суми от битови и обществени клиенти.

3. Направление „Икономика“ с ръководител Любка Костова. На подчинение са следните отдели и функционални звена:

* Отдел „Планиране, цени и анализ“

* Счетоводен отдел;

* Отдел „Информационно и програмно осигуряване“

* Отдел „Материално- техническо снабдяване“

* Отдел „Складово стопанство“

4. На пряко подчинение на Управителя на „ВиК“ ЕООД- Плевен са:

* Технически секретар

* Отдел „Управление на човешките ресурси“

* Юрисконсулт

* Завеждещ връзки с обществеността

* Завеждащ „Класифицирана информация“

 

Разбивка на структурата по отдели

ПРОИЗВОДСТВЕН ОТДЕЛ

 

В този отдел имам 2 ден учебна практика на 8.04. и 9.04.2010 год.

 

Трудови задачи и задължения, характеризиращи дейноста на отдела.

Задължения:

1. Планира, организира, ръководи и контролира производствената дейност на дружеството.

2. Участва в планирането и организира изпълнението на инвестиционната програма на дружеството за изграждане на нови производствени мощности, реконструкция и модернизация.

3. Организира, планира, ръководи и контролира изпълнението на задачите, възложени на дирекцията.

4. Подпомага директора на дирекция „Производствено-техническа“ и ръководството на дружеството при осъществяване на техните правомощия в производствената и инвестиционната област.

5. Организира воденето и съхраняването на производствено-техническата документация.

6. Контролира техническата изправност на използваните в дружеството машини и съоръжения.

7. По доклад на главния механик разрешава допускането до експлоатация на производствени машини и съоръжения след техническо обслужване, модификации или отстраняване на повреди.

8. Съвместно с главния механик организира отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения.

9. Съвместно с главния механик и началника на отдел „Технологичен“ участва в планирането и извършването на техническото обслужване и на разчетите на необходимите материални и енергийни ресурси и запасите с резервни части.

10. Предлага на ръководството прекратяване експлоатацията на производствените машини и съоръжения, чието състояние не отговаря на стандартите или застрашава безопасността на работещите с тях.

11. Следи за правоспособността на и квалификацията на операторите и работниците на производствените машини и съоръжения.

12. Организира контрола върху качеството на влаганите материали и извършените работи (извършените услуги).

13. Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване ефективността на производството.

14. Организира изпълнението на програмата за подготовка на техническия персонал.

15. Участва в разработването и организира изпълнението на вътрешни актове на дружеството – планове, стратегии и план-графици.

16. Разработва производствените графици и графиците за работа на смени, за дежурства и режим на разположение на работодателя.

17. Разработва заедно с главния механик и началника на отдел „Технологичен“ указания и инструкции за безопасна експлоатация на машини и съоръжения и за противопожарна охрана в рамките на своята компетентност и ги предлага за утвърждаване от управителя на дружеството.

18. Извършва подбор и предлага за назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на служителите от отдел „Производствен“.

19. Предлага за награждаване и за налагане на дисциплинарни наказания на служителите от отдел „Производствен“.

20. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.

21. Изпълнява и други задължения в рамките на общата си служебна компетентност, възложени от директора на дирекция „Производствено-техническа“.

Отговорности:

1. Отговаря с подписа си за законосъобразността на утвърдените или съгласувани с него технически документи, производствена програма, вътрешни инструкции и указания, в това число и по безопасността на труда.

2. При изпълнение на задълженията си носи отговорност за общите резултати и качеството на изпълняваната производствена дейност.

3. Отговаря за спазването на нормативните изисквания и вътрешните правилници и правила за безопасна работа и противопожарна охрана.

4. Заедно с главния механик носи отговорност за пускането в експлоатация на безопасни съоръжения и спирането на съоръжения и техника, опасни за живота и здравето на работниците и служителите.

5. Отговаря за опазването и ефективното използване на материалите, суровините, горивата и енергията.

6. Отговаря за лично предоставените му офис техника и имущество на дружеството.

 

Профил на длъжността

От началника на отдел „Производствен“ се изисква:

Познаване на нормативната уредба и документите:

1. Пълната технология на производството, конструкцията и възможностите на експлоатираните машини и съоръжения, както и на контролно-измервателната техника и апаратура.

2. Общите и специфичните условия, изисквания и правила за безопасна експлоатация на машините и съоръженията в дружеството.

3. Нормите, нормативите, стандартите и условията за осигуряване на безаварийна работа на оборудването при високо качество на изпълнението.

4. Реда, условията и изискванията за нормална експлоатация и поддръжка на производствените машини, съоръжения и контролно-измервателната апаратура и техника.

5. Вътрешните правила и правилниците за работа и за осигуряване на трудова и технологична дисциплина в дружеството.

6. Основните нормативни документи в областта на трудовите отношения и безопасността на труда, както и в областта на авторското и изобретателското право.

Професионална подготовка:

1. Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен инженер, с подходяща за спецификата на производството специалност или по организация на производството.

2. Да има професионален опит: най-малко 5 г. като инженер или техник в същата или сродна дейност.

3. Да ползва английски език ниво.

4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа в Интернет-среда.

Личностни изисквания:

1. Да проявява способност за създаване и сплотяване на колектив, комуникативност.

2. Да проявява коректност в работата и в отношенията с колегите и с други служители.

3. Да притежава инициативност и творчески подход при стриктно спазване на техническите и технологичните изисквания.

4. Да има висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасна експлоатация, ремонт и поддръжка на оборудването.

5. Да е способен на бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности, в това число при опасност от аварии и природни бедствия.

6. Да проявява стремеж към повишаване на знанията и квалификацията и внедряване на иновации.

 

ОТДЕЛ “АВТОБАЗА И МЕХАНИЗАЦИЯ”

 

В този отдел имам 1 ден учебна практика на 12.04.2010 год.

 

Характеристика на изпълняваната работа: организира и ръководи дейността на отдела в съответствие с основните функции и задачи на фирмата; разработва мероприятия за най-ефективно използуване на строителната механизация, машините, механизмите, съоръженията и автотранспорта и отчита тяхната работа; организира и контролира  прегледите, изпитанията и профилактичните ремонти на оборудването, строителната механизация, съоръженията и автотранспорта; предлага на отдел “Материално техническо снабдяване” спесификация на  резервните части; участвува в подготовката на предложения за реконструкция, модернизация и техническо превъоръжаване, внедряване на механизация и автоматизация; грижи се организацията на труда на работещите в ремонтните служби

 

Нормативни изисквания: да знае нормативните документи за експлоатацията и ремонта на машините и съоръженията; организацията на ремонтната дейност във фирмата; техническите характеристики, конструктивните особености, назначението и режима на работа на машините и съоръженията във фирмата и правилниците за техническата им експлоатация; технологията на ремонтните работи; изискванията за организация на труда; водещия опит в страната и чужбина; перспективите за техническото развитие на фирмата.

Отговорности: отговаря за правилната експлоатация на машинния парк и съоръженията и за поддържането им в изправно състояние; спазването на  изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

 

 

ОТДЕЛ „ЕМО“

 

В този отдел имам 1 ден учебна практика на 13.02.2010 год.

 

Отделът осигурява нуждите на производството и другите фирмени звена с енергоносители и отговарят за поддръжката и ремонта на съответните машини и съоръжения.

Характеристика на изпълняваната работа: организира и ръководи дейността на отдела, експлоатацията и ремонта на енергетичното оборудване; осигурява планирането на работата на енергийното оборудване; разработва планове за необходимата енергия, топлина, пара, сгъстен въздух; съставя разчети за снабдяване с резервни части; участвува в разработване на перспективни планове и повишаване ефективността на производството; участвува при разглеждане на проектите за енергоснабдяването и изпитанията и приемането на новите мощности, енерго-съоръжения и мрежи; организира проверката на приборите за отчет, контрол, защита и автоматика; разработва мероприятия за повишаване надеждността и икономичността на енергийните съоръжения, за създаване на безопасни и здравословни условия на труд и предотвратяване на аварии; организира отчитането и анализа на разходите на ел.енергия и гориво.

Нормативни изисквания: да знае организацията на енергийното обслужване на фирмата; нормативните документи за ремонта на ел.машини и съоръжения; техническите характеристики и конструктивни особености, назначенията и режима на работа на оборудването и правилата за техническа експлоатация; технологията на производството , изискванията за организация на труда при експлоатация и ремонт; да познава опита и нововъденията у нас и чужбина; правилниците, инструкциите и др. по енергийно обслужване; да владее западен език

Отговорности: контролира икономичното разходване на енергия; осигурява надзор над контролно-измерителните, електротехническите и топлотехническите прибори.

 

ОТДЕЛМАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ” (МТС)

 

В този отдел имам 2 ден учебна практика на 14.02. и 15.04.2010 год.

 

Отделът заявява, получава и съхранява необходимите, мате¬риали, консумативи, резервни части и всичко необходимо за протичането на нормален работен процес в предприятието, организира и ръководи работата на отдела и цялостната работа по материално-техническото снабдяване; организира определянето на потребностите от материали, съоръжения и др.; организира заедно с другите отдели съставянето на плановете и заявките за материално-техническото снабдяване; участвува при сключването на договори за материално-техническото снабдяване; разкрива благоприятни източници на материали; разработва нормативи за производствените запаси; изисква необходимите протоколи за качество и рекламира некачествени продукти, отстранява доставчици системно доставящи некачествени продукти; организира оперативната отчетност по операциите на доставките и тяхното складово отчитане; ръководи разработването на мероприятия за снижаване на разходите; участвува в разработването на вътрешната нормативна база за разхода на материали.

Нормативни изисквания: да знае нормативните документи свързани с материално-техническото снабдяване, стандартите и техническите условия на материалите; номенклатурата на суровините и материалите необходими за производството; реда и начина за съставяне на плана и заявките за материално-техническо снабдяване; нормативната уредба за договорите за доставка на материали.

Отговорности: отговаря за материално-техническото снабдяване и рационалната работа на складовото стопанство.

 

ОТДЕЛ  “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 

В този отдел имам 1 ден учебна практика на 16.04.2010 год.

 

Отделът е на пряко подчинение на генералния директор на предприятието и изпълнява следните функции:

 • разработва и осъществява политиката по управлението на човешките ресурси в предприятието;
 • разработва системи за заплащане на труда съобразно спецификата на дейностите;
 • разработва критерии и показатели за оценка на трудовото участие и обвързването му с ефективни системи за стимулиране и санкциониране;
 • организира провеждането на атестацията на персонала;
 • осъществява контрол по спазването на нормативната уредба и законосъобразното полагане на труда, като прави анализ и предлага решения на ръководството;
 • организира разработването на вътрешните документи, свързани с трудовия ред, организацията и заплащането на труда, и осъществява контрол по прилагането им;
 • изготвя методически указания по прилагането на нормативните документи и подпомага поделенията в областта на организацията и заплащането на труда;
 • участва в преговорите по колективния трудов договор и разработва документите по прилагането му;
 • изготвя и актуализира разписанието на длъжностите на централното управление на предприятието и съгласува щатните разписания на поделенията на предприятието;
 • организира обучението на служителите на предприятието с цел повишаване на квалификацията им;
 • организира дейности, свързани със социалното и почивното дело на предприятието;
 • извършва подбор на кадрите, като разработва критерии и показатели за извършването му;
 • изготвя и съхранява актове и документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите в предприятието, съхранява трудовите и служебните досиета.

Отдел “ Човешките ресурси“ се ръководи от ръководител, чиито правомощия се определят в утвърдена от генералния директор длъжностна характеристика.“

 

ОТДЕЛ СЛАДОВО СТОПАНСТВО

 

В този отдел имам 1 ден учебна практика на 19.04.2010 год.

 

Основните функции, които този модул обхваща са: процеса на заскладяване, изписване, бракуване на материали и следене на наличностите. За целта се използват множество стандартизирани документи като например: Складова разписка, Искане за материал, Приемо-предавателен протокол, Личен картон, Протокол за брак и др. Също така, модула дава възможност за създаване на: МОЛ, складове, контрагенти, номенклатури, мерни единици и т.н. Ето някои от ключовите характеристики на модула:

 • пълен контрол и отчетност на дейността по управление на стоково-материалните ценности – ДМА и НДА;
 • начисляване и отчитане на амортизация;
 • възможност за използване на линейни и индивидуални методи на амортизация;
 • автоматизирана преоценка на дълготраен актив;
 • следене на данъчно призната и реална амортизация на активите;
 • анализ на дейността, чрез генериране на множество отчети и справки;
 • оптимизиране на използването на активите на предприятието.

Благодарение на този модул, Вие можете динамично да следите всички ресурси и материални запаси, с които разполагате. Модула е тясно свързан със Счетоводно-финансовия модул и МТС.

 

 

 

Сподели:
edno23 ВиК ЕООД  Плевен favit ВиК ЕООД  Плевен svejo ВиК ЕООД  Плевен twitter ВиК ЕООД  Плевен facebook ВиК ЕООД  Плевен google buzz ВиК ЕООД  Плевен delicious ВиК ЕООД  Плевен google ВиК ЕООД  Плевен digg ВиК ЕООД  Плевен

Ако харесвате тази статия, то също може да харесате и:

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>